Sägnernas sjö, en levande by, naturen in på knuten

Stadgar

 

Stadgar för Immelns Bygdeförening

§1. Immelns Bygdeförening skall verka för:
Att tillvarata bygdens intressen.
Att öka gemenskapen och samvaron mellan bygdens invånare.
Att ordna och genomföra arrangemang.
Att stödja och främja barn – och ungdomsverksamhet.
Att förvalta och underhålla bygdegården – som vi genom gåvobrev från kommunen övertog 960101 – så att den förblir i ett bra skick. Lokalen skall på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda som önskar använda lokalen.

§2. Varje medlem (enskild eller familj) har en röst. Rätten att rösta utövas på årsmötena eller på andra möten, där kallelse utgått. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid olika röstetal avgör styrelsens ordförande. Rör frågan styrelsens sammansättning skall lotten avgöra. Icke närvarande medlem kan utöva sin rösträtt genom fullmakt.
Årsmötet avhålles före den 20 mars.

§3. Inträde till föreningen sker genom erläggande av medlemsavgift. Avgiftens storlek bestäms av årsmötet. Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

§4. Föreningens verksamhetsår och räkenskaper löper på kalenderår. Verksamhetsberättelse och revision skall slutföras senast 15 februari året efter verksamhetsåret. Verksamhetsberättelse och revisions-berättelse skall finnas tillgänglig på årsmötet.

§5. Styrelsen skall bestå av nio personer, nämligen: Ordförande, sekreterare, kassör, tre ledamöter samt tre suppleanter. Ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, och suppleanter för en tid av ett år. För att inte hela styrelsen skall avgå samtidigt, väljs tre av de sex ledamöterna vartannat år. Årsmötet väljer även valberedning bestående av två personer för en tid av två år samt två revisorer och en suppleant för dessa för en tid av två år. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Valbara poster skall framgå av kallelsen till årsmötet.

§6. Det åligger styrelsen att i enlighet med föreningens stadgar och medlemmarnas beslut handlägga föreningens angelägenheter och förvalta dess tillgångar. Det åligger styrelsen att till revisorerna före den 10/2 överlämna verksamhetsberättelse och kassarapport för det senast förflutna verksamhetsåret, och vid årsmötet avge berättelse över det gångna verksamhetsåret.

§7. Valberedningen har som uppgift att i god tid presentera valbara personer till poster som revisorer och styrelseledamöter.

§8. Kallelse till årsmötet samt dagordning skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Påminnelse om årsmötet sker på tillgängliga anslagstavlor. Till extra föreningsmöte kallar styrelsen då den finner det nödvändigt eller då minst åtta medlemmar så begärt. Kallelse som vid årsmöte. Samtliga möten skall protokollföras.

§9. Följande punkter skall genomgås och behandlas vid årsmötena.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
Styrelsen och revisorernas berättelse över det gångna verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av i § 5 nämnda personer för nästkommande verksamhetsår.
Frågor som av enskilda medlemmar väckts på sätt som dessa stadgar föreskriver.
Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
Fastställande av årsavgift för nästa år.
Övriga frågor.

§10. Beslut om ändring av bygdeföreningens stadgar fattas vid årsmöte varvid kallelse till detta skall innehålla punkt om förändringar. Minst 3/4 majoritet krävs för att beslutet om ändring skall vara giltigt.

§11. Förslag från medlem som anses kräva förundersökning skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet. Medlem kan även under § 9 punkt 11 framlägga förslag av enklare karaktär. Beslut kan fattas i sådana frågor som årsmötet icke anser kräver förundersökning. Om sådan kräves eller annan handläggning är nödvändig har styrelsen att kalla till extra föreningsmöte när ärendet kan anses vara klart för avgörande av medlemmarna.

§12. För att beslut om bygdeföreningens upplösning skall vara giltigt, krävs att 3/4 av närvarande medlemmar vid två på varandra följande möten skall vara eniga om beslutet. Vidare krävs för besluts giltighet att dessa möten, varav ett skall vara årsmöte, hålles med minst en månads mellanrum. Kallelser till båda mötena skall innehålla en punkt om förslag till bygdeföreningens upplösning. Vid bygdeföreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med årsmötets beslut disponeras för ändamål som gagnar bygdeföreningens syften. Föreligger underskott svarar styrelsen solidariskt för detta.

§13. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av styrelsen i sin helhet.