Sägnernas sjö, en levande by, naturen in på knuten

VARMT VÄLKOMMEN – ÅRSMÖTE 26 MARS!

Varmt välkommen till
IMMELNS BYGDEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2023
söndag 26 mars kl 17 i Bygdegården!

Till fika blir det kaka och kaffe.

Dagordning
§1. Val av ordförande för mötet.
§2. Val av sekreterare för mötet.
§3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
§4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
§5. Styrelsen och revisorernas berättelse över det senaste verksamhetsåret.
§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§7. Val av tre ordinarie styrelseledamöter på två år. Avgående Andreas Torndahl, Jan Josterud och Maria Bolin.
§8. Val av tre suppleanter på ett år. Avgående Leif Pålsson, Anna Hagelin och Johan Jönsson.
§9. Val av två revisorer på ett år. Avgående Camilla Edfast och Kerstin Schollin.
§10. Val av valberedning på 1 år. Avgående (sammankallande) Lars-Ove Larsson.
§11. Frågor som av enskilda medlemmar väckts på stadgeenligt sätt.
§12. Fastställande av årsavgift för nästa år. Styrelsens förslag är att rösta om att höja medlemsavgiften från 100 kr till 125 kr för familj och från 50 kr till 70 kr för enskild.
§13. Övriga frågor.
§14. Mötet avslutas.